Biblioteka

Jesteś tu: » Strona startowa » Biblioteka


 

Biblioteka szkolna w roku 2017/2018

czynna w godzinach:

 

 

Poniedziałek  9:15 – 12:15

 

                   


Wtorek  8:20 - 9:20  ; 11:15- 12:15

 

           

          

Środa  12:00– 13:00

       

            


Czwartek  11:15 –12:15

               


Piątek  9:00 – 12:00

        

            

 

 

 

 

 

Regulamin  Biblioteki

 

1.  Biblioteka służy wszystkim uczniom, nauczycielom i innym pracownikom, a także rodzicom.

 

2.  Ze zgromadzonych w bibliotece książek i czasopism korzystać można:

    -wypożyczając je do domu (lektury szkolne,

     literaturę  piękną)

    -czytając lub przeglądając na miejscu (Księgozbiór

     podręczny, czasopisma)

 

3. Biblioteka czynna jest codziennie.

 

4.  Jednorazowo wypożyczyć można 4 książki na okres 2 tygodni. Przeczytane książki powinniśmy natychmiast zwrócić do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.

 

5.  Zbiory biblioteki są naszą wspólną własnością. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem lub zgubieniem.

 

6.  Uczeń, który zniszczy lub zgubi książkę biblioteczną, musi odkupić taką samą lub inną, wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza, o wartości odpowiadającej aktualnej cenie książki zniszczonej (zgubionej).

 

7.  W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.

 

8.  Wszystkie wypożyczone książki muszą być zwrócone do biblioteki najpóźniej na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.

 

 

 

 

 

Regulamin Centrum Informacji Multimedialnej Szkoły Podstawowej w Charłupi Wielkiej

 

 

Rok szkolny 2017/2018

 

 

 

 1. CIM Szkoły Podstawowej w Charłupi Wielkiej  znajdujące się w bibliotece szkolnej udostępnia pracownikom i uczniom Szkoły stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz drukarkę i skaner w celach edukacyjnych.
 2. Przy stanowisku komputerowym mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby.

 

Zasady szczegółowe:

 

 1. Użytkownik ma prawo do korzystania z komputerów oraz zasobów w granicach określonych przez prowadzącego CIM.
 2. Użytkownik ma obowiązek:

 

 • Podporządkować się wszystkim zaleceniom prowadzącego CIM
 • Informować prowadzącego o wszelkim nieprawidłowym działaniu stanowisk komputerowych oraz o uszkodzeniach mechanicznych.
 • Stosować się do ograniczeń licencyjnych dostępnego oprogramowania.
 • Sprawdzać przyniesione dyskietki programem antywirusowym.
 • Zapoznać się z regulaminem CIM.

 

              Użytkownikowi nie wolno:

 

 • Uszkodzić lub narazić na uszkodzenie sprzęt komputerowy.
 • Wykorzystywać oprogramowania lub sprzętu komputerowego do celów komercyjnych.
 • Instalować jakiegokolwiek oprogramowania bez zgody prowadzącego.
 • Uruchamiać oprogramowania, które swoim działaniem może powodować zaburzenia stabilności pracy systemu.
 • Dokonywać jakichkolwiek zmian w konfiguracji oraz w plikach systemowych.
 • Utrudniać pracy i dezinformować innych użytkowników.
 • Naruszać Regulaminu Czytelni Internetowej oraz innych regulaminów nadrzędnych czy lokalnych.
 • Samodzielnie włączać i wyłączać urządzeń do sieci elektronicznej. Do obsługi urządzeń elektrycznych znajdujących się w CIM(drukarka, skaner) upoważniony jest wyłącznie bibliotekarz.
 • Wykorzystywać oprogramowania do realizacji celów niezgodnych z prawem polskim i i międzynarodowym.
 • Przeszkadzać głośnym zachowaniem.
 • Obrażać uczuć innych użytkowników poprzez wysyłanie listów, wiadomości itp.
 • Wnosić napojów ani artykułów spożywczych.

 

              UWAGA!!!

 

 1. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
 2. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeżeli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISKA KOMPUTEROWEGO

 

 

 

 • Stanowisko komputerowe służy wyłącznie do przeglądu programów multimedialnych znajdujących się w bibliotece oraz do korzystania z Internetu. Nie można wykorzystywać komputera do prowadzenia własnej korespondencji (e-mail) lub gier i zabaw.
 • Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
 • Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godz.
 • Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby pracujące w ciszy i nie zakłócające rytmu pracy biblioteki.
 • Internet służy jedynie do celów edukacyjnych (np. pisanie referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenia informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych). Uczeń jest zobowiązany podać nauczycielowi bibliotekarzowi tematykę zagadnień poszukiwanych w Internecie.
 • Po zapoznaniu się z regulaminem, uczeń wpisuje swoje imię i nazwisko,  klasę , akceptując tym samym regulamin.
 • Niestosowanie się do ww. punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela bibliotekarza (najczęściej do końca roku szkolnego).
 • Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada ( finansowo ) użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

 

 

 

UWAGA!!!

 

 

 

 • Sprzęt komputerowy włącza i wyłącza nauczyciel bibliotekarz!

 

 

 

 

 

 

Opracowała: Renata Macuga

Opracowanie: szkolnastrona.pl